HS WROCŁAW

Formularz P16 / P16 Form

Dane dostawcy / Supplier information
Główna Osoba Kontaktowa Prawnie Reprezentująca firmę / Main Contact Person Legally Representing your company
Wypełniający formularz / Person filling out the form
Dane zakupowe / Producment data
Płatność / Payment
Adres do wysyłki, inny niż główny / Shipping address other than main
Stawki podatku VAT / VAT rates*
Wymagane jest umieszczenie dokumentu wskazującego uprawomocnioną reprezentację firmy
It is required to place a document indicating validated representation of the company


Pola wymagane / Required fields